• Home
 • Privacy Disclaimer

Privacy & Disclaimer

De inhoud van deze website is samengesteld door Flanders DC, MAD Brussels en WBDM (Wallonie-Bruxelles Design/Mode) (hierna: ‘de initiatiefnemers’) met het doel om Belgische ondernemers in de creatieve sector te ondersteunen. Voor alle vragen, opmerkingen of eventuele klachten kan u terecht op het e-mailadres info@ikkoopbelgisch.be.  

Door uw bezoek aan of gebruik van deze website, gaat u akkoord met het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden beschreven in deze disclaimer.

Over dit privacybeleid

De initiatiefnemers hechten belang aan uw privacy. Daarom willen we gebruikers van deze website informeren over de manieren waarop we omgaan met data die verzameld wordt, en uw rechten daarbij. 

Neem dit beleid even grondig door en maak ons gerust uw vragen of opmerkingen door. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van de initiatiefnemers:

 • De online diensten van de initiatiefnemers: websites, applicaties en internetdiensten die u toegang geven tot de content van de initiatiefnemers;

 • Alle andere diensten waarmee u in contact komt, zoals communicatiecampagnes, wedstrijden, evenementen, …

Dit privacybeleid valt onder de eindverantwoordelijkheid van Flanders DC, met als maatschappelijke zetel Diestsevest 76, 3000 Leuven. Voor al uw vragen, opmerkingen of eventuele klachten kan u terecht op het bovenvermelde e-mailadres.

Het is mogelijk dat wij ons beleid op bepaalde momenten zullen aanpassen. De aangepaste voorwaarden zullen zo duidelijk mogelijk gecommuniceerd worden en gelden vanaf het moment dat ze bekend gemaakt worden. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u zo goed mogelijk persoonlijk informeren en indien nodig opnieuw uw toestemming vragen.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens

Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens om onze diensten aan u te kunnen optimaliseren. Aan de hand van een aantal persoonlijke gegevens leren we onze gebruikers beter kennen en kunnen we ervoor zorgen dat we onze diensten zo goed mogelijk op uw behoeften afstemmen. Daarnaast kunnen we via die persoonlijke gegevens makkelijk met u in contact komen. 

Indien u als Belgisch merk, bedrijf, ondernemer, designer of creative gegevens aanbiedt voor vermelding op deze website, dan gebruiken we deze gegevens om bezoekers van deze website te informeren over uw aanbod.

Om welke gegevens gaat het?

De meeste informatie op de website is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Enkel wanneer u contact met ons wil opnemen, bepaalde (fysieke of digitale) producten wil opvragen, of wanneer u zich wil aanmelden als Belgisch merk, bedrijf, ondernemer, designer of creative voor opname in de database, zal persoonlijke informatie worden gevraagd. Dat zijn bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, uw adres en uw telefoonnummer. Deze slaan we op om u makkelijker te kunnen contacteren. Ook uw IP-adres slaan we op, om uw identiteit te kunnen verifiëren en uw voorkeuren te kunnen onthouden. Daarnaast slaan we logbestandsgegevens, (zoals geopende pagina’s, datum en tijd van uw bezoek, browser,...) en apparaatgegevens (zoals IP-adres, merk, type, besturingssysteem,...) op. 

Op die manier kunnen we onze diensten aanpassen in functie van uw noden en interesses. U krijgt in sommige gevallen dus content te zien die specifiek voor u relevant is, en wij krijgen meer inzage in hoe onze diensten gebruikt worden. We maken daarbij gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën. Meer informatie daarover kan u terugvinden in ons cookiebeleid.

Concreet slaan we volgende gegevens op:

 • Naam/merk-, product- of bedrijfsnaam

  Om uw persoonlijke pagina verder goed te kunnen beheren.
   

 • Voor- en achternaam

  Om u in onze verdere communicatie persoonlijk te kunnen aanspreken, gebruiken we graag uw persoonlijke gegevens. Deze zijn vanzelfsprekend ook nodig om vragen of bestellingen te kunnen registreren.
   

 • Adres en woonplaats

  De meeste diensten en tools worden via de website of e-mail ter beschikking gesteld, maar sommige informatie sturen wij op papier naar uw (t)huisadres toe.
   

 • Telefoonnummer

  Het kan zijn dat wij contact met u op moeten nemen omtrent uw bestelling. Wij bellen u zeker wanneer er vragen zijn rond een bestelling of ter opvolging. 
   

 • Naam bedrijf, website, ondernemingsnummer en andere zakelijke informatie

  Indien u als professional gebruik maakt van onze diensten, vragen we gegevens zoals uw website, uw verkooppunten, etc. op om u als dusdanig te kunnen identificeren, om hier in onze dienstverlening rekening mee te kunnen houden en om deze gegevens te kunnen publiceren indien u daar toestemming voor geeft. 
   

 • IP-adres

  We bewaren indien mogelijk uw IP-adres, om dit te loggen voor security-redenen.
   

 • E-mailadres

  Sommige diensten of tools worden ter beschikking gesteld via e-mail. Ook nieuws over het platform versturen we per e-mail. Ontvangt u toch liever geen mailings meer dan kunt u zich gemakkelijk uitschrijven via de uitschrijflink in de nieuwsbrief.
   

 • Taal
   

 • Publiek beschikbare professionele informatie

  Indien het realiseren van onze dienstverlening dit vereist, behouden wij ons het recht voor om publiek beschikbare informatie over u of uw onderneming (bijvoorbeeld op uw eigen website, in de Kruispuntbank van Ondernemingen, in de Balanscentrale van de Nationale bank, etc.) op te zoeken en te documenteren.
   

Hoe gaan de initiatiefnemers om met uw gegevens?

Gegevens die we van u verzamelen worden bewaard in ons systeem en behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 en met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. de initiatiefnemers treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. In het geval van een inbreuk op onze IT-systemen, zullen de initiatiefnemers onmiddellijk alle mogelijke acties ondernemen om de schade tot een minimum te beperken. 

De initiatiefnemers geven u daarbij de volgende garanties:

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening te realiseren (op grond van uw toestemming en/of de uitvoering van een overeenkomst) of om bezoekersgedrag te monitoren zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren (op grond van een gerechtvaardigd belang).

De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. De gegevens worden maar zo lang bewaard als nodig is om onze diensten te kunnen leveren, in overeenstemming met de principes van de AVG, of gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).  

Uw persoonsgegevens worden enkel bekendgemaakt aan derden die meewerken aan de diensten geleverd via deze website, binnen de Europese Economische Ruimte. De initiatiefnemers eisen van deze ontvangers dat zij de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 

Door het invullen van uw gegevens op de website, stemt u ermee in dat de initiatiefnemers deze gegevens bewaren op de servers die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de initiatiefnemers of hun onderaannemers. U gaat er verder mee akkoord dat we kopieën van uw gegevens kunnen bewaren, gebruiken en scannen voor een beperkte tijd: voor technisch onderhoud, voor het testen en verbeteren van de website.

U hebt steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u meent dat uw persoonsgegevens foutief worden verwerkt.

Persoonlijke gegevens die we van derden krijgen

Wanneer u via uw account van een sociaal medium inlogt op onze diensten, stemt u ermee in dat dit medium uw persoonlijke gegevens met ons deelt. Dat gaat om de basisgegevens zoals uw naam, e-mailadres, geboortedatum, woonplaats en geslacht, maar ook om gegevens met betrekking tot uw gedrag op sociale netwerksites. U kan de deelmogelijkheden van uw persoonlijke gegevens beheren via de instellingen op de desbetreffende sociale media.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

 • Om u op een kwalitatieve manier onze diensten te kunnen aanleveren.

 • Om u gepersonaliseerde content en advertenties te kunnen tonen.

 • Om u te kunnen herkennen als geregistreerde gebruiker.

 • Om onze diensten te kunnen analyseren en verbeteren.

 • Om u op de hoogte te kunnen houden van ons aanbod.

Worden uw persoonlijke gegevens aan derde partijen doorgegeven?

Wij zullen uw gegevens niet zomaar aan derde partijen doorverkopen, maar in bepaalde gevallen krijgen derden wel toegang tot uw gegevens, zoals:

 • Sociale netwerken;

 • Dienstverleners van de initiatiefnemers, zoals leveranciers van IT, software en infrastructuur;

 • Partnerorganisaties die samen met ons een dienstverlening organiseren. In dat geval staat dit steeds aangegeven op de plaats waar uw gegevens opgevraagd worden;

Hoe kan u uw persoonlijke gegevens opvragen en inkijken of verwijderen?

U heeft steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. Indien u uw persoonsgegevens wenst te raadplegen of te laten aanpassen of verwijderen, kan u deze vraag richten tot info@ikkoopbelgisch.be.

Gebruiksvoorwaarden voor deze website

Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Gebruik van de website

De initiatiefnemers besteden veel aandacht en zorg aan de website en streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen de initiatiefnemers niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen de initiatiefnemers de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Hyperlinks en verwijzingen

Op de website vindt u links naar websites die door derden worden beheerd. De initiatiefnemers beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. Ondanks onze inspanningen om naar best vermogen te toetsen of alle vermelde websites in de database aan de toelatingscriteria voldoen, bieden we geen juridische garanties hiervoor. De hyperlinks naar andere sites houden ook geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. De initiatiefnemers aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud.

Aansprakelijkheid voor de website

Op de website vindt u informatie die door derden wordt verstrekt. De initiatiefnemers wijzen elke vorm van aansprakelijkheid op basis van de inhoud van de website van de hand. De vermelding op de website biedt geen kwaliteitsgarantie. De initiatiefnemers verwijderen bedrijven indien blijkt dat niet meer voldaan is aan de vereiste criteria, maar de initiatiefnemers komen niet tussen in geval van discussie over kwaliteit.

Intellectuele eigendomsrechten

De website is gemaakt door Flanders DC en is gebaseerd op de Belgische en Benelux wetgeving inzake Intellectuele Eigendom. Flanders DC behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de Website en op de ter beschikking gestelde informatie. Niets van de inhoud van de website mag worden overgenomen zonder toestemming van de initiatiefnemers. Er is getracht alle intellectuele rechten van tekst en beeld af te stemmen met belanghebbenden. Degenen die menen aanvullende rechten te kunnen doen gelden, nodigen wij uit om contact op te nemen met de initiatiefnemers via info@ikkoopbelgisch.be.

U heeft het recht om de informatie op de website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site via info@ikkoopbelgisch.be.

Updates van deze privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden

Wij zullen deze privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.

Laatste update: 26/05/2020.

Tijdens een bezoek aan de website worden cookies op de harde schijf van je computer of mobiel toestel geplaatst. 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat wij op je computer of mobiel toestel opslaan wanneer u de website bezoekt. 

Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om login-gegevens te bewaren, etc. Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur. 

Meer over cookies kan je lezen op www.aboutcookies.org

Welke cookies gebruiken wij en waarom?

Wij gebruiken in eerste instantie “First party cookies”. Dat zijn technische cookies die gebruikt worden door de website en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

Wij gebruiken verder nog een aantal “Third party cookies”. Dat zijn technische cookies die gebruikt worden door derde partijen en die tot doel hebben ons te informeren over je browsing gedrag en over je technische gegevens.

Welke soorten cookies zijn er en waarvoor dienen ze?

We kunnen de cookies die wij gebruiken in vier categorieën opdelen:

 1. Essentiële cookies

  Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren. Ze zorgen ervoor dat basisfuncties zoals paginanavigatie, beveiliging en laadtijd kunnen werken.
   
 2. Functionele cookies

  Functionele cookies zijn cookies die informatie over je keuzes en voorkeuren op een website bijhouden. Zo onthouden ze bijvoorbeeld je taalkeuze, inloggegevens of de regio waarin je woont.
   
 3. Analytische cookies

  Analytische cookies verzamelen informatie over het gedrag van websitebezoekers en de prestaties van de website. Aan de hand van de resultaten kan de website verbeterd worden en krijgen bezoekers een betere gebruikservaring.
   
 4. Marketing cookies

  Marketing cookies volgen het surfgedrag van websitebezoekers en stellen op basis daarvan een gebruikersprofiel samen. Dat profiel wordt gebruikt om de surfervaring persoonlijker te maken en bijvoorbeeld gepersonaliseerde aanbiedingen, advertenties, nieuwsbrieven en dergelijke te tonen die overeenstemmen met je interesses.

Welke cookies worden er geplaatst via onze site?

PHPSESSID​ (sessie cookie)

 • Type: first party

 • Soort: essentiële cookie

 • Levensduur: sessie

 • Doel: deze cookie laat communicatie toe tussen webserver en browser en slaat tijdelijk informatie van je sessie op. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat je een formulier niet helemaal opnieuw moet invullen wanneer je de pagina herlaadt of een fout maakt.

__utmb (Google Tag Manager)

 • Type: third party

 • Soort: analytische cookie

 • Levensduur: 30 minuten

 • Privacy: https://policies.google.com/privacy

 • Doel: bepaalt nieuwe sessies en bezoeken

​​__utmc (Google Tag Manager)

 • Type: third party

 • Soort: analytische cookie

 • Levensduur: sessie

 • Privacy: https://policies.google.com/privacy

 • Doel: werkt samen met de __utmb cookie om zo nieuwe sessies van terugkerende bezoekers te identificeren

__utmt_XX (Google Tag Manager)

 • Type: third party

 • Soort: analytische cookie

 • Levensduur: 10 minuten

 • Privacy: https://policies.google.com/privacy

 • Doel: vertraagt de verzoeksnelheid en zorgt er zo voor dat gegevensverzameling op sites met veel verkeer beperkt wordt.

__utmz (Google Tag Manager)

 • Type: third party

 • Soort: analytische cookie

 • Levensduur: 6 maanden

 • Privacy: https://policies.google.com/privacy

 • Doel: identificeert de bron die je naar onze website heeft geleid

__utma (Google Tag Manager)

 • Type: third party

 • Soort: analytische cookie

 • Levensduur: 2 jaar

 • Privacy: https://policies.google.com/privacy

 • Doel: unieke gebruikers en sessies van elkaar onderscheiden

SSID, SID, SAPISID, APISID, HSID, SS, NID, SIDCC (google.com)

 • Type: third party

 • Soort: analytische en functionele cookies

 • Levensduur: varieert van einde sessie tot 2 jaar na de sessie

 • Privacy: https://policies.google.com/privacy

 • Doel: slaat voorkeuren en informatie van de gebruiker op wanneer deze pagina’s bezoekt waarop Google Maps of YouTube geïntegreerd zijn

NID, SID, APISID, 1P_Jar (google.com)

 • Type: third party

 • Soort: marketing cookies

 • Levensduur: maximum 1 jaar

 • Privacy: https://policies.google.com/privacy

 • Doel: laten aangepaste advertenties zien op Google-websites op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties.

CONSENT, UULE, DV (google.com)

 • Type: third party

 • Soort: analytische en marketing cookies

 • Levensduur: wordt maximum 2 jaar bewaard

 • Privacy: https://policies.google.com/privacy

 • Doel: verzamelt data voor Google Analytics, om zo een anoniem gebruikersprofiel te kunnen samenstellen en om te meten of advertenties effectief zijn.

_ga (google.com)

 • Type: third party

 • Soort: analytische cookie

 • Levensduur: 2 jaar na sessie

 • Privacy: https://policies.google.com/privacy

 • Doel: meet anoniem hoe bezoekers de website gebruiken

Hoe kan je de cookies uitschakelen?

Je kan de cookies uitschakelen, verwijderen of de instellingen voor cookies aanpassen, al zal onze website in dat geval niet optimaal meer kunnen werken. Wil je de instellingen voor cookies toch aanpassen? Dan kan je de help functie van je browser gebruiken om dit te wijzigen.

Contacteer ons

Deze website wordt beheerd door Flanders DC, MAD Brussels en WBDM (Wallonie-Bruxelles Design/Mode). Voor alle vragen, opmerkingen of eventuele klachten kan u terecht bij: info@ikkoopbelgisch.be

Flanders DC
Ik Koop Belgisch
Diestsevest 76
3000 Leuven
+32 16 24 29 24

Blijf op de hoogte van creativiteit van hier.

We beloven je gegevens niet te delen met derden en hanteren strikte gebruiksvoorwaarden zoals omschreven in ons privacybeleid.